Culture and Civilization

Yep, Norway is great on culture and civilization. This is a political experiment from 2006 or thereabouts. Didn’t work too well. Nowadays the leader of this weirdness has another site, and given a cursory check seems to be more leaning towards Chairman Mao. I may be wrong, rhough – I didn’t give it much time. However, finding the modern fascism-variants plugged into various socialist outgrowths is not unusual. In any case, “partiet for kultur og sivilisasjon”, or the party for culture and civilization, lasted just a few months.

The text is in Norwegian. had it been English, it would have been international high comedy. As is, it’s just Norwegian low comedy, unless you understand the thing, run it through Google translate or have a real translator. Come to think of it, nothing translates lunacy better than Babelfish, so that’s worth a try also.

Anyway, no graphics with this one, just the dream:

Mer demokrati: Partiet for Kultur og Sivilisasjon (PKS) er en bevegelse som ønsker å jobbe for ett mer demokratisk Norge. Vi trenger mer desentralisering, mer lokaldemokrati, og mer folkestyre. For å oppnå dette har vi tre delmål:

1) Innføringen av presidentstyre framfor parlamentarisme Presidentstyre innebærer at velgerne velger sin statsleder direkte, framfor at de velger politikere til stortinget, som igjen velger regjeringen. Altså blir et unødvendig ledd fjernet, og dermed blir Norge mer demokratisk.

2) Utvidet lokaldemokrati I Norge i dag er det slik at staten setter veldig sterke føringer på ting som kommuner må ta seg av, og hvordan det skal gjøres. Vi i PKS mener at man her kan gi kommunene friere tøyler og mer ansvar. For at de lokaldemokratiske valgene som holdes hvert fjerde år skal få større reel betydning for politikken som taes i nærmiljøet må en del kommuner bli større enn det de er i dag. For at en kommuneadministrasjon skal ha reel makt må kommunen være stor nok til å ha både sitt eget sykehus, politistasjon, brannstasjon, biblioteker osv som disse sjefer over. I det kommunen blir for liten har kommunestyret liten reel makt fordi de statlige institusjonene som kommunens innbyggere bruker, og som kommunestyrer har innflytelse over ligger i andre kommuner. Samtidig som en del kommuner bør slåes sammen for å bli tilstrekkelig store bør systemet forenkles. Vi i PKS vil fjerne fylkeskommunene og fylkene slik at dyre og unødvendige mellomledd mellom stat og kommuner forsvinner. På den måten forsvinner utgiftsposter og byråkrati.

2) Opprettelsen av en korporasjon per ministerstilling: Som supplement til det parlamentariske systemet vi i dagligtalen forbinder med ordet demokrati ønsker vi å organisere fagbevegelsene og interesseorganisasjonene inn i ett nytt system kaldt stats-korporatisme. Dette systemet går ut på at hver faggruppe i Norge danner sine egne parlamenter, kaldt korporasjoner der representanter for yrkesgruppene innen faggruppen møter representantene for arbeidsgiverne, konsumentene, og ministeren. En gjennomsnittlig korporasjon vil ha over 100 folkevalgte medlemmer, og disse vil fungere som ett ekspertpanel for ministeren, som på den måten til en hver tid vil ha tilgang på kvalifiserte meninger fra både sjefer, arbeidere og konsumentene/brukerne av tjenestene, og på den måten få bedre innsikt i hvor og hvordan skoen trykker. For eksempel vil helseministeren ha en egen helse-korporasjon, og her vil representanter fra legeforbundet, sykepleierforbundet, pasientombudet, sykehusdirektørene, kirurger, psykiatere, psykologer, ombudet for psykisk helse osv osv bli valgt inn i korporasjonen gjennom sine egne demokratiske organer. En stor andel av disse personene vil ikke være profesjonelle politikere, men være valgt på deltid fra sine egne arbeidssteder. Dette er en positiv effekt som gir arbeiderne større innflytelse i politikken innen sin egen sektor. En korporasjon vil ikke samles oftere enn ett par ganger i året, og systemet er derfor lagt opp til at deltagerne til daglig jobber med andre ting enn politikk. Det korporative systemet vil bli utbygd allerede mens vi sitter i stortinget, vi ønsker å bruke dette for å finne ut av vår politikk, og holdning til konkrete forslag, framfor å la våre enkelte representanter stemme som de føler for der og da. Dagens korporative ordninger… Består i uformelle samtaler mellom staten og utvalgte næringslivsledere, samt arbeiderpartiets nære bånd til LO, Senterpartiets bånd til Bondelaget, og Høyres bånd til NHO. Vi ønsker altså å avløse disse partiske ordningene til fordel for det mer helhetlige korporative systemet som står beskrevet ovenfor. Dette betyr at lederne for LO og NHO ikke vil ha noen plass i det korporative systemet, i dette er det kun plass til representanter for de konkrete interesseorganisasjonene for akkurat den grenen av samfunnet. Naturligvis kan LO og NHO fortsette å eksistere som organisasjoner, men da med svekket politisk makt i forhold til dagens situasjon.

Streik Vi mener at LO-styret sin enorme innflytelse i norsk politikk er et problem. Inspirert av Peoples Actions Party i Singapore ønsker vi derfor å innføre en lov som sier at en streik kun er lovlig dersom over 50% av medlemmene i den fagforeningen som organiserer streiken har stemt for den. Streiker uten en slik demokratisk gyldighet kan dermed slåes ned på. Skatt En god skattepolitikk legger grunnlaget for ett godt og dynamisk samfunn. PKS går inn for flat skatt, hvilket vil si at alle betaler den samme prosentandelen av sine inntekter inn til staten. Dermed sparer man offentlig byråkrati, og gjør næringslivsledere og andre rikfolk en tjeneste ved at de slipper å bruke verdifull tid og penger på å finne lure måter å snike seg unna ting som formueskatt, aksjeutbytteskatt osv. Mindre byråkrati gjør samtidig at staten får mer penger som kan brukes til å forbedre fellesgodene, og dermed er alle fornøyde. Slik vi ser det er det ikke ett problem at noen blir veldig rike, mens andre forblir mindre rike, men det er viktig at alle har tilgang på gode sykehus, skoler, sikkerhet, rent vann og andre basisgoder. Ett godt fundament bør være der for at alle har muligheten til å lykkes. Hva er statens ansvarsområder? Den norske staten bør sørge for gode veier og offentlig transport, gode skoler, studielån, offentlig biblioteker, gode sykehus, politi, brannvesen og forsvar. Dersom staten fokuserer på disse oppgavene kan den gradvis kutte i mange av de andre, og dermed gjøre det den gjør mye bedre samtidig som skattetrykket minskes. Det at skattetrykket minskes gjør igjen at næringslivet trives bedre, og når næringslivet trives bedre blir det økonomisk vekst, og økonomisk vekst fører igjen til økte inntekter for staten. Det hele er en positiv spiral som starter den dagen skattene og de offentlige utgiftene presses ned istedenfor å gå opp.

+Kultur De fleste høyrepartier mener at kultur ikke er en statlig oppgave, men her er vi uenige. PKS går inn for at staten skal få kultur ut til massene. En egen kulturminister med tilhørende korporasjon bestående av representanter for de forskjellige grenene av kulturlivet bør jobbe sammen for å finne måter å opprettholde det kulturelle mangfoldet. Den norske kulturarven bør bevares og videreutvikles. +Forskning De fleste høyrepartiet mener heller ikke at forskning er en statlig oppgave, men her er vi delvis uenige. Vi vil ha en egen forskningsminister med tilhørende korporasjon av valgte representanter for de forskjellige interesseorganisasjonene innen forskning og utvikling. Vi vil at staten skal sponse former for forskning som ikke lønner seg for næringslivet, slik som fks grunnforskning. Hva er ikke statens ansvarsområder? Det er ikke statens ansvarsområde å pøse ut penger til alle som ikke klarer seg selv. Staten bør gi alle gode utdanningsmuligheter, men deretter i større grad la folk ta vare og passe på seg selv og hverandre uten statlig innblanding. Når det så like fullt kan være fordelaktig å betale ut arbeidsledighets og uføretrygd er dette utelukkende fordi det kan begrense kriminalitet, og staten har ett ansvar for å holde lov og orden. PKS går inn for en gradvis reduksjon av statlige utgifter, arbeidsledighetstrygden må ned til ett nivå der den ligger godt under minstelønn, og dermed gir folk lyst til å jobbe. Dette vil føre til at noen blir fattige tiggere, men det problemet har vi fått med sosialdemokratene også.

Tv Sosialkorporativt forbund går inn for å opprettholde, og muligens lage enda strengere regler for hvor hyppige reklamepauser man kan ha på tv. Nrk skal opprettholdes som en reklamefri kanal, men ett eget utvalg av eksperter skal bli satt opp for å gå gjennom kanalens pengebruk, og på det grunnlaget se om det er muligheter for minske lisensen og den statlige stønaden, uten at det går ut over kvaliteten på verken nyhetene eller underholdningsprogrammene.

Reklame Vi vil jobbe for at det skal bli mindre reklame i det offentlige rom, og i mediene generelt. PKS vil jobbe for å gjøre det forbudt å ha reklamepauser inni filmer og serier.

Porno Porno er slik vi ser det ikke kultur. Vi vil jobbe for at sex skal forbli en privatsak, og for at de som ikke liker porno skal få slippe å se pornografisk materiale i reklameplakater, tv-kanaler osv. På sikt hadde det vært en god ide å samle alle pornografiske nettsider under en felles adresse, der man ved hjelp av passord eller på annet vis må registrere at man er over 18 år for å ha tilgang. Dette er mulig å få til, men det krever internasjonalt samarbeid. Homoparaden Bør avskaffes. Som ett prinsipp er sex, og seksuell legning en privatsak som ikke trenger å bli brettet ut i parader og lignende på offentlige plasser. Homoparaden er ett av mange eksempler på en økende seksualisering og kommersialisering av samfunnet.

Billedkunst PKS vil jobbe for å få kultur ut til folket. Derfor vil det bli satt av midler til ett eget kunstfond. Dette kunstfondet vil kjøpe opp bra kunst, og plassere det i utstillinger eller i det offentlige rom. Hovedprinsippet skal være at alt som kjøpes opp av dette kunstfondet skal stilles ut gratis. Kunstfondet vil gjøre sitt beste for å begeistre og inspirere ett breiest mulig publikum, og derfor kommer rådet til å holde seg unna surrealistisk samtidskunst. En gruppe kunstnere vil også bli samlet i ett eget kunstnerråd, og disse vil bli involvert i byplanlegging og utforming av det offentlige areal sammen med byplanleggere og politikere. PKS ønsker mer kunst i offentligheten.

Familiepolitikk I land uten enorme velferdsstater er livet organisert inn i storfamilier der hvert medlem har ett sett oppgaver. Ofte bor besteforeldre i samme hus som resten av familien, og blir passet på av disse framfor å bli sendt på statssubsidierte gamlehjem. Det samme gjelder barnehagebarn, arbeidsledige familiemedlemmer og andre pleietrengende. Dannelsen av velferdsstaten har gjort at den naturlige storfamilien har blitt byttet ut med kjernefamilien, og mye peker i retning av at kjernefamilien nå er i ferd med å bli byttet ut med aleneforeldre-enheten som består av en foreleder, og en eller to unger. Fritidsordninger og utvidet skoledag gjør det unødvendig med to foreldre, og hvis sosialistene får det som de vil kommer muligens hele foreldrerollen til å bli avløst av en helstatlig løsning en gang i framtiden.

Vi vil… Gradvis overføre mer ansvar fra staten, og tilbake til familie og venner. Dette fører til ett varmere samfunn, og en sunnere økonomi. Noen vil falle utenfor, ja – men noen falt utenfor i Sovjetunionen også, statistisk sett litt flere enn i Norge i dag. Med andre ord er det ingenting å tjene på å øke offentlig sektor, bortsett fra at samfunnet blir mindre demokratisk, og at alle blir fattigere på materielle og åndelige goder. Barnebidrag Nordmenn får i dag for få barn, og dette er noe staten kan gjøre noe med. Noen av de pengene som spares inn gjennom å kutte i trygdeordninger og barnehagesponsing bør heller gå til å øke barnebidragene. Denne bør deles ut etter behov slik at alle familier under ett visst inntektsnivå får barnebidrag. Dette bidraget vil øke med antall barn i familien.

Helse På sikt vil målsettingen her være å fjerne køene innen psykiatri og sykehus, på lengre sikt vil vi gjøre disse tjenestene gratis på lik linje med skoler og bibliotek. Alle bør selv kunne velge hvilke helsetjenester de vil benytte seg av, derfor bør fastlegeordningen fjernes. Alkohol og tobakk Avgiftene på alkohol og tobakk skal holdes på dagens nivå. Ingen nye rusmidler skal legaliseres. Tobakk vil forbys i det prosentandelen av nordmenn som røyker faller under 5%. Inntil da vil vi bare drive holdningsskapende arbeid.

Kongehuset Kongehuset har utspilt sin rolle, og er unødvendig da kongen ikke har noen reel makt. PKS vil at kongedømmet skal avskaffes, og at statsministeren tar over alle kongens oppgaver, samt flytter inn på slottet. Kongefamiliens eiendommer utover slottet vil bli solgt til høystbydende. Pomp og prakt blir bare en falsk og grell kulisse når det brukes på personer som ikke fortjener det, og som ikke har noen reel innflytelse. Utdanningspolitikk Dagens skoleverk er defekt og forfallent. For å snu dagens trend må både pensum, læringsmiljøet og læringskulturen forandres radikalt. Større fokus på disiplin, samt skoleuniformer vil minske motepresset og gjøre læringsmiljøet lettere for både lærere og elever. Alle skoler bør være offentlige, men det ville være fordelaktig om de flinkeste vil få tilbud om overføring til spesielle elite-skoler der de i større grad vil ha mulighet til å utfolde seg. Ett lignende tilbud vil selvfølgelig gjelde for de mindre flinke – men det vil være en fordel å holde majoriteten av elevene i samme system. Naturligvis vil vi jobbe for mer gym i skolene samtidig som gratis varm lunsj bør være en selvfølge. På dette området er det en skam at svenskene ligger 50 år foran oss.

Landsdekkende ungdomsorganisasjon En landsdekkende ungdomsorganisasjon med egne uniformer skal opprettes. Denne organisasjonen vil være beregnet på skoleungdom mellom sjetteklasse og tredjegym, og organisere friluftsaktiviteter og sportslige begivenheter for egne medlemmer. Medlemskap her vil være frivillig og gratis.

Russetiden PKS ønsker å avskaffe russefeiringen da det er en tradisjon som er skapt, og opprettholdes av markedskreftene. Russefeiringen er ett materialistisk konsept som går ut på å tvinge skoleungdom til å bruke mest mulig penger på kortest mulig tid. I stedet for russefeiring vil PKS gå inn for at staten skal opprette store utendørs konserter og teltplasser på ett eller flere steder i Norge spesielt beregnet for russen. Disse plassene vil være gratis for dem som har avsluttet videregående det året, og har husket å ta med studiebevis. Disse plassene bør ha egne ølutsalg og vakter, og være organisert på omtrent samme måte som Roskilde. I stedet for å feire skoleavslutningen før 17. Mai slik dagens tradisjon tilsier går PKS inn for å flytte den til de første ukene av sommerferien. Ett eget styre satt sammen av representanter for avgangskullet bør bestemme hvem som skal komme av band og musikere.

Utvidet historiefag. PKS går inn for at historieundervisningen på ungdomsskolen og videregående skal bli utvidet. I norsk historie skal det læres mer om hvordan vanlige folks levekår har vært i Norge gjennom tidene, i stedenfor at det bare skal handle om konger og rikfolk. Det samme gjelder også for andre lands historie, men hovedfokuset skal være på norsk historie.

KRL-faget. Religionsundervisningen på skolen bør starte på ett senere tidspunkt. Fordi religion er en komplisert affære mener vi i PKS at det ikke er noen vits i å starte med det på barneskolen. Religionsundervisning bør foregå som en del av de obligatoriske fagene på ungdomsskolen, og i løpet av disse tre årene bør man få grunnleggende kunnskaper om de store religionene islam, jødedom, kristendom, hinduisme – og lære litt generelt om naturreligioner. KRL faget bør omorganiseres slik at man ikke sensurerer bort de dårlige sidene ved koranen. De koransitatene som oppfordrer til massakrering av jøder og ikke-troende, som sier at man skal slå konene sine, og at det er greit å ha sex med småbarn har vært viktige for islams utvikling og er viktig å ha kunnskap om for å forstå dagens utvikling i den arabiske verden.

Videregående skole Fritt skolevalg bør opprettholdes over ungdomsskolen slik som i dag, men de videregående skolene skal fortsatt være statlige.

Språkpolitikk Vi vil jobbe for å forene nynorsk og bokmål til ett felles skriftspråk som skal kalles samnorsk. Dermed styrker vi det norske språket som helhet og sparer tid i skoleverket som kunne ha blitt brukt til andre mer fornuftige aktiviteter. Videre vil det føre til en effektivisering i statlig sektor fordi man slipper å skrive ting på både bokmål og nynorsk.

Innvandringspolitikk Innvandring fra utlandet til Norge bør være basert på norske interesser, altså arbeidsinnvandring for å få nødvendig personell til stillinger der vi ikke har nok folk. Disse innvandrerne bør hentes primært fra den vestlige verden, og Asia. PKS går inn for å begrense, og på sikt avskaffe innvandring fra muslimske land. Rettsvesenet PKS vil jobbe for strengere straffer, og en effektivisering av rettsvesenet. Innvandrere som blir straffedømt innen de første fem årene de befinner seg i landet vil uten unntak hjemsendes.

Militæret Hæren bør være i stand til å dekke kystlinjen, og flystyrken bør rustes opp. Norge bør ha både profesjonelle yrkessoldater som kan være med på internasjonale aksjoner, og en god forsvarshær bestående av vernepliktige.

Distriktspolitikk Gode veier er viktig for distriktene. Det bør heller ikke være noe toll på biler eller bensin. Folk på landet kjører bil uansett, og nordmenn generelt kjører ikke noe mindre bil enn folk i land uten bensinavgifter. I tillegg er billige biler og bensin bra for distriktene – folk som må kjøre langt ofte har en tendens til å bo på landet.

Fiskeripolitikk Vi går inn for at marinbiologene skal ha mer makt innen temaet fiskekvoter. Målsetningen bør være å trekke opp mindre fisk nå, for å trekke mer når fiskestammene om noen år har vokst seg så store og sterke som overhodet mulig. Dette må naturligvis være en balansert politikk hvis målsetning må være at både fiskerne og fisken vinner. I en eventuell fiskerikorporasjon vil marinbiologer være en viktig komponent.

Fiskeoppdrett Norsk fiskeoppdratt er ett forsømt område av norsk næringsliv. Representanter for fiskeoppdretterne må ha faste plasser i fiskerikorporasjonen slik at man kan finne fram til løsninger både på eventuelle problemer mellom fiskeoppdrettere og fiskere, og legge til rette for at også fiskeoppdrett blir en vekstnæring. Her bør også marinbiologene ha ett ord med på laget slik at man finner løsninger på problemer som fks rømt oppdrettsfisk, fiskefor som pøses ut i havet osv. Jordbruk & miljø Ett samarbeidsprosjekt mellom biologer og bønder skal også igangsettes for å finne tiltak som gjør det bedre for rovdyr å bo i Norge samtidig som jordbruket opprettholdes. Det samme rådet skal også finne ut om det finnes spesielle steder i Norge som bør vernes. PKS kommer her til å følge ekspertpanelets råd, dersom ikke uforholdsmessige store menneskelige og økonomiske kostnader tilsier noe annet.

Omstrukturering Norsk jordbruk er ikke konkurransedyktig. Til nå har svaret på dette problemet vært overdrevent høye tollmurer og statlige tilskudd. Dette er på lengre sikt en uakseptabel løsning. PKS går derfor inn for å omstrukturere jordbruket. Jordbrukskorporasjonen må selv finne løsninger som gjør at norsk jordbruk kan opprettholde seg selv etter hvert som subsidiene og tollmurene forsvinner.

Bypolitikk I Byene bør kollektivtransporten opprustes for å bli ett godt alternativ til bilen. Staten bør sponse buss, trikk og t-bane til det blir latterlig billig, altså omkring 10 kroner turen, eller ennå litt mindre. I tillegg bør staten, og ikke næringslivet ha siste ordet i byplanleggings-saker. PKS går inn for grønnere byrom, og mindre biler. En egen byplanleggingsminister med tilhørende korporasjon bør dannes.

Miljøvern I tillegg til å bekjempe bilismen i byene vil PKS gå inn for strenge miljøkrav til industrien. Etter hvert som vi får dannet korporasjoner vil sette av plasser innen miljøbelastende samfunnsområder som fks olje og energi, samferdsel, næring & handel, jordbruk osv til miljøvernrepresentanter slik at disse har ett ord med på laget når beslutninger skal taes. Selvfølgelig vil vi også jobbe for at overnasjonale miljøavtaler opprettholdes og videreutvikles.

Religionspolitikk Vi vil oppløse statskirken og dermed gi de forskjellige kirkesamfunnene fritt spillerom til å tolke bibelen som de selv vil. Dette vil si at prester igjen vil få lov til å utale seg negativt om ting som fks homofili på grunnlag av bibelen. Dette er i dag ikke mulig fordi prestene er statlige ansatte, og fordi staten ikke kan gå inn for aktiv diskriminering. PKS går inn for at verneverdige kirkebygg skal bevares, men mener at prester og annet religiøst personell må finne sine egne inntektskilder, og dra inn sin egen lønn gjennom kollekt. I land som fks USA sponser ikke staten noen kirkesamfunn, men de klarer seg like fullt bedre enn i Norge. Hva med de slemme fanatikerne? Grensen for fri religionsutøvelse går først ved oppfordring til vold og rasisme. Tiltak bør iverksettes for å bekjempe enkelte skadelige og voldelige religioner, slik som fks islam, og den nynazistiske sekten Vigrid. Både koranen og Vigrid bryter rasismeparagrafen, derfor bør tiltak iverksettes ovenfor disse religionene. Moskeer som forfekter koranens innhold bør stenges, og PKS vil jobbe for å få straffetiltale butikker som selger koranen. Mein Kampf eller annen litteratur som oppfordrer til vold og rasisme bør også slåes ned på, og de som distribuerer det bør få tre års fengsel slik rasismeparagrafen sier. Bibelen har også ett par ulovlige strofer der homofile omtales som syndere og lignende. Dermed må også denne forbys, og de som distribuerer eller forfekter dens innhold må arresteres. Eller…. Rasismeparagrafen kan fjernes, og dermed vil verken islam eller vigrid bryte med norsk lov så lenge de ikke skader noen. PKS vil at alle norges lover skal opprettholdes av politiet, og at vi ikke skal ha lover som står i boken, men ikke håndheves fordi de er for latterlige eller dumme til at de fungerer i praksis. PKS går inn for at en folkeavstemning skal avgjøre om rasismeparagrafen skal opprettholdes eller ikke. Dersom flertallet av Norges befolkning stemmer for å beholde rasismeparagrafen må resultatet bli en straffeforfølging av muslimer, nynazister og kanskje til og med kristne.

Utenrikspolitikk: Tollmurer Norge bør ha lave tollmurer til utlandet, og da spesielt på import av produkter som vi ikke produserer selv, og som kommer fra spesielt fattige land i Afrika, Latin-Amerika og Asia. Dette kan være produkter som Kakao, kaffe, mais, vin for å nevne noen. Vårt forhold til overnasjonale organisasjoner Nei til konstellasjoner som begrenser Norges frihet til å bestemme sin egen innenrikspolitikk. EU Det norske folk har ved to avstemninger bestemt at Norge skal stå utenfor EU, så derfor bør vi fortsette med dette i minst ti år til før vi holder en ny avstemning. På dette tidspunktet vil også EU ha stabilistert seg, og det vil være enklere å se hva det egentlig er man stemmer på. Vi vil uansett jobbe for at EU skal holde Tyrkia utenfor, og at Europa skal få sin helt egne forsvarsallianse der USA ikke er med. NATO Norge bør opprettholde sitt medlemskap i NATO. Vi går inn for at NATO skal jobbe for å sikre områder som grenser til muslimske land mot ulovlig muslimsk innvandring. Større militært nærvær i steder som Syd Italia, Gibraltar og grensen til Tyrkia fra Hellas og Bulgaria vil være en fordel. NATO bør fortest mulig avløses av ett rent Europeisk alternativ, men en slik organisasjon bør fortsette i ett slikt sport, altså jobbe for å sikre Europa mot muslimsk innvandring og imperialisme.

ESA ESA er navnet på det Europeiske romfartsprogrammet. Vi vil jobbe for at disse skal få mer penger, slik at de kan starte bedre og mer banebrytende prosjekter enn det deres amerikanske konkurrent NASA har. Ett nytt romkappløp vil bety mer ny teknologi, rombaser på Mars og Månen, og mye annet bra. Ett slikt kappløp vi være mellom India, Kina, USA og ESA (Europa). Muligens vil de som fører en aktiv rom-politikk i dagvære framtidens vinnere, men dersom rommet forblir unyttig vil det uansett ikke ha vært bortkastede penger da det sannsynligvis føre til at det blir laget ny teknologi som også vil kunne brukes i dagliglivet. Det var fks NASA som fant opp ting som vakum-pakking og mikrobølgeovnen på 1960-tallet.

Nasjonalstaten. PKS vil jobbe for at også andre land skal få lov til å styre sine egne land framfor å bli presset av overnasjonale selskaper, organisasjoner og nasjoner til å gjøre som de sier. Alle land har rett til å begrense innvandring over sine grenser, alle land har rett til å fastsette sine egne tollmurer, og lage sine egne handelsavtaler. Alle land har også rett til å selv bestemme om de vil konkurranseutsette, eller ikke konkurranseutsette sine offentlige tjenester. IMF, WTO og USA legger i dag enormt press på verdens stater for at de skal innføre nyliberale reformer i sin innenrikspolitikk. En aktiv holdning på dette området vil kunne føre Norge på kollisjonskurs med USA, men dette er en politikk vi har råd til, og som bør føres i sympati med land som Venezuela, Bolivia og andre stater som kjemper for å opprettholde sin selvstendighet. Dette gjelder uavhengig av hva vi synes om disse landenes politiske ståsted. U-hjelp PKS går inn for å hjelpe folk der de bor – både av humanistiske grunner, og fordi det på den måten blir mindre press på våre grenser. Minimum 1% av BNP bør brukes på U-hjelp, men denne u-hjelpen bør reorganiseres slik at den blir mer effektiv. Mikrokreditt er en ny og banebrytende form for u-hjelp som bør sees nærmere på. Mikrokreditt går ut på at idealistiske organisasjoner gir ut billige lån til enkeltpersoner, familier og landsbyer med gode prosjekter. Dette er en mer organisk og helhetlig form for U-hjelp enn den gammeldags sorten som i alt forstor grad går ut på svulstige og massive prosjekter som så forfaller når bidragsyterne trekker seg ut. Framtidige u-hjelpsprosjekter bør spesielt satse på utdanning og rent vann. Mer utdanning har også den fordelen at det svekker islam, og dermed på sikt gir mindre terrorisme. Før fantes det mange marxistiske og nasjonalistiske terroristorganisasjoner som ikke kunne svekkes gjennom lese og skriveferdigheter, men nå er 99% av verdens terrorister muslimer. Etter hvert som flere blir i stand til å lese og forstå koranen på egenhånd vil dette svekke religionen, og dermed volden og terroren som følger i dens kjølvann.

Israel PKS går inn for å støtte Israel. Vi er imot handelsboikotter av landet så lenge de forholder seg til menneskerettighetene. Israel må ha lov til å forsvare seg selv mot angripende terrorister, og sanksjoner mot Palestina er nødvendig så lenge de utgjør en trussel mot Israel og ikke forholder seg til gjeldende avtaler. Muslimsk imperialisme U-hjelps prosjekter for utdanning har også den fordelen at den hindrer islam i å få fotfeste i nye områder, og er derfor ett av mange virkemidler som kan brukes for å bekjempe denne globale trusselen mot siviliserte mennesker. I de senere år har mange nasjoner havnet i konflikt med muslimske imperialister og terrorister. Eksempler på slike land er Frankrike, England, Russland, India, Kina og USA. PKS går inn for å støtte frie og selvstendige land som kjemper mot terror og religiøs fundamentalisme.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: